תיטרפ הכרדהל זכרמה OneforOne
תויונמוא ןמאמו ד"וע י"ע םקוה
,ביחרהל הרטמב ,דרא תימע המיחלה
תינפוגה תוליעפה תא חפטלו ,ץיפהל
יטרפהו יקסעה רזגמב ישונאה באשמה תאו
.תידוחייו השדח תוריש תסיפת תועצמאביכרוצ קופיס אוה זכרמה לש וטומה
יטרפ םדא אוה םא ןיב ,ןכרצה תוחונו
,וילא הכרדהה יתוריש תאבה י"ע ,ןוגרא וא
תוחונה תועשב ,םירוגמ / הדובעה םוקמל
.ול


חוקלה היה ומכ ,דקומב אצמנ דימת חוקלה - OneforOne
.םיבר ינמ דחא אלו ידיחיה

.ךליבשבו ךתורישל - OneforOne

םיירחסמ תוחוקל 'חמ :תוקלחמ יתשמ בכרומ זכרמה
.םייטרפ םייונמ 'חמו,םייטרפ םייונמ תקלחמ
םייונמ תואמ םינמנ םהילע
יתורישמ םינהנ רשא ץראה יבחרב
ןווגמב םייעוצקמ הכרדה
:ןוגכ תינפוג תוליעפ יגוח
,המיחל תויונמוא ,רשוכו תולמעתה
,י'צ-יאטו הגוי ,העונתו םידוקיר
.םתיבב
הייזרהה תינכת לע םג תיארחא תאז הקלחמ
תבכרומ רשא ,OneforOne לש תידוחייה
תינכת בולישב הנוזתב ץועי ישגפממ
.תיביסנטניאו תרקובמ םינומיא,םיירחסמ תוחוקל תקלחמ
,לארשיב הנושארה הרושה ןמ תורבח תונמנ םהילע
החמתמ תאז הקלחמ .םיפסכהו תרושקתה ,קט-יהה ימוחתב
םינוגראל הלעפהו הכרדה יתוריש ןתמב הליבומו
.שונאה יבאשמ חופיטו הרשעה ,החוור ,הרשכה תורטמל תורבחו

:םיללוכ םיירחסמה תוחוקלל םיתורישה

,היגולוכיספ ןוגכ םיניינעמ םיאשונ ןווגמב תואצרה
,קוויש ,םוסרפ ,הנוזת ,טרופס ,טפשמ ,תוניוצמ
,ישיא חותיפ ,תוגהנתהה יעדמ ,שונא יסחי
;דועו תישגיר היצנגילטניא


יגוח לש תואנדסו םיגוח ,הכרדה
:ןוגכ ,תינפוג תוליעפ
,ינפוג רשוכו תולמעתה ,י'צ-יאט
,זיירקנדלפ ,תימצע הנגה ,הגוי
;דועו רשוכ רדח תכרדהו הלעפה
תובלושמ םהב ףיכ ימיו םיעוריא
,תולעפה ,תויורחת ,טרופס תויוליעפ
,םיגוח ןווגמ םע תורכה ירועיש
.היתופדעהו הרבחה תשקבל םאתהב ,דועו תואצרה